Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu : Cevdet İnci Eğitim Vakfı, Akçay Cad. No:64/2 Gaziemir / İzmir Biz, Cevdet İnci Eğitim Vakfı olarak; muhataplarımız, gönüllülerimiz, bursiyerlerimiz ve çalışanlarımız dahil Vakfımız ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız. Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz. Vakfımız ile muhatap, üye, bursiyer, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, kullanılabilecektir. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Kişisel verileriniz; i) Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, ii) İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, iii) Doğru ve güncel olarak, iv) Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir. Veri sorumlusu olarak Vakfımız tarafından, misyon edindiği eğitim faaliyetlerinin sağlanması, eğitimin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, eğitime destek ve teşvik, nitelikli iş gücünün gelişimine katkı yapılması, kültürel ve sosyal ilerlemenin hızlanması için medya ve iletişim çalışmalarının yürütülmesi, kültürel ve bilimsel alanlarda hem bizzat hem de ulusal ve uluslararası konferans, kongre ve seminerler düzenleyerek sosyal ve kültürel değişimi ve gelişimin sağlanması, medya/iletişim alanları başta olmak üzere ekonomik ve kültürel alanlarda gerçekleştirilen araştırmalara destek olunması, genç kuşağı teşvik amacıyla yarışmalar düzenlenmesi ve vakfımıza dair üyelik işlemlerinin yürütülmesi ve mevzuat tarafından öngörülen sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlar çerçevesinde kişisel verileriniz işlenebilecektir. Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Vakfımız veya Vakfımızın işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir. Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; vakıf faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için işbirliği yaptığımız ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile vakıf faaliyetleri doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz, Vakfımız veya Vakfımız adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, burs başvuru formları (Burs ön kayıt formu, bursiyer bilgi formu) , muhtelif sözleşmeler, elektronik posta gibi araçlar üzerinden, Vakfımız ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla, i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, iv) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, vi) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, vii) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz. Verilerinize ilişkin taleplerinizi bizzat müracaat ederek ve noter aracılığıyla Akçay Cad. No:64/2 Gaziemir / İzmir adresine yazılı talep ile veya cevdetinciegitim@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

E-Bülten’e abone olun vakfımız ile ilgili bilgilere haftalık ulaşın.